Klauzula informacyjna
dla osób zaangażowanych w realizację umowy Konsorcjum

 

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Bałtyckim Centrum Transferu Technologii S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja Umowy Konsorcjum.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą strony Umowy Konsorcjum tj. MMB Drives Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdańsk oraz Politechnika Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

© 2015 by BCTT SA